Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Hanotaadan Laamma

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Hanotaadan Laamma

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Tiyettidaageetinne hara dorssati asa ubbay ‘deˈo haattaa coo ekkanaadan’ shoobboosona. (Ajj 22:17) Ha haattay azazettiya asaa nagaraappenne hayquwaappe ashshanawu Yihooway immiyo ubbabaa bessiyaaba. Dumma dumma wogaynne haymaanootee deˈiyo asaa maaddanawu nuuni “merinaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa” yootana koshshees.—Ajj 14:6.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Intte moottan deˈiya asaa wozanaa denttettiya issi huuphe yohuwaanne issi xiqisiyaa doorite. Haasayissiyo qofaa woy kase intte goˈettiyo issi loˈˈo qofaa doorana danddayeeta. Asaa ufayssiya huuphe yohoynne xiqisee awugee? Mata wode oduwan siyido daro asay qoppiyoonne haasayiyoobay deˈii? Attuma asa woy macca asa ufayssiyaabay aybee?

  • Intte heeraa meeziyaadan sarotite.—2Qor 6:3, 4

  • Siyanawu koyiya issi urawu yootanawu Tamaarissanawu Goˈettiyo Miishshatun deˈiya xuufetanne biidota loytti erissite

  • Intte moottan intte demmiyo asaa qaalan giigidabata dawunlode oottite

  • Intte demmiyo keettaawaa hanotaadan huuphe yohuwaa laammite. (1Qor 9:19-23) Leemisuwawu, he keettaaway siiqiyo uri mata wode hayqqidoogaa intte akeekiyaakko, woyguuteetii?

BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Aassiyaagee keettaawaara haasayaa doommanawu goˈettido huuphe yohoy aybee?

  • Keettaawaa gakkidabay aybee?

  • He hanotawu bessiya xiqisee awugee, qassi aybissi?

  • Intte moottan deˈiya asay siyanawu koyanaadan yootiyo ogiyaa waata laammana danddayay?