Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | AJJUUTAA 17-19

Xoossaa Olay Ola Ubbaa Xayssana

Xoossaa Olay Ola Ubbaa Xayssana

19:11, 14-16, 19-21

‘Siiqiyaanne sarotettaa Xoossaa’ gidida Yihooway ba Naˈay “Sarotettaa Halaqaa” gididi olaa olettanaadan sunttidoy aybissee?2Qor 13:11; Isi 9:6.

  • Yihoowaynne Yesuusi xillotettaa dosoosonanne iitabaa ixxoosona

  • Iita asay xayiyo wode sarotettaynne suure pirdday deˈana

  • Saluwan deˈiya Xoossaa olanchchati ‘xillotettaa olaa olettiya’ bootta paraaninne bootta liiqo liinuwan dadettida maayuwan leemisettidosona

Ha wolqqaama olaappe nuuni attanawu ay oottana danddayiyoo?—Sof 2:3