Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tisaase 23-29

AJJUUTAA 17-19

Tisaase 23-29
 • Mazamure 149⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Xoossaa Olay Ola Ubbaa Xayssana”: (10 daq.)

  • Ajj 19:11, 14-16—Kiristtoos Yesuusi Xoossaa xillo pirddaa polana (w08 4/1-AM 8 ¶3-4; it-E 1 1146 ¶1)

  • Ajj 19:19, 20—Doˈaynne wordduwaa hananabaa yootiyaagee xayana (re-AM 286 ¶24)

  • Ajj 19:21—Xoossaa haaruwaa eqettiya asa ubbay xayana (re-AM 286 ¶25)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Ajj 17:8—“[Doˈay] kase de7ees; ha77i baawa; shin sinttappe yaana” hegee waani hanidaakko qonccissa. (re-AM 247-248 ¶5-6)

  • Ajj 17:16, 17—Worddo haymaanootee xayiyoy loddan loddan gidennaagaa waati eriyoo? (w12 6/1 20 ¶17)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Ajj 17:1-11 (th xinaate 5)

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 150

 • Tana Xalissa: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Tana Xalissa giyo muuziqa biiduwaa bessa. Yaatidi ha oyshata tobbite: Nu deˈuwan xalatettaa bessana koshshiyo hanotati aybee? Neeni xala gidanaadan maaddiya Geeshsha Maxaafaa taariketi awugeetee? Nuna maaddiyay oonee? Ubbay denddidi “Tana Xalissa” giyo mazamuriyaa yexxanaadan shoobbiyoogan ne kifiliyaa kuuya (biiduwan giigida dantto xallaa).

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) lvs shem. 11 ¶20-22; Maarata, sinttaa 156-158

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 114⁠nne Woosaa