Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissiyo Qofaa

Haasayissiyo Qofaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Ufayssiya deˈuwawu maaddiya loˈˈo zoriyaa awuppe demmana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: Maz 1:1, 2

Haroode: Miishshaanne aquwaa siiqiyoogee nuuni ufayttennaadan waati oottana danddayii?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Miishshaanne aquwaa siiqiyoogee nuuni ufayttennaadan waati oottana danddayii?

Xiqisiyaa: 1 Xim 6:9, 10

Haroode: Ubba wode loˈˈobaa qoppiyoogee ayba goˈˈaa demissii?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Ubba wode loˈˈobaa qoppiyoogee ayba goˈˈaa demissii?

Xiqisiyaa: Lee 17:22

Haroode: Metoy deˈishinkka issi keettaa asawu waani injjettana danddayii?