Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tisaase 31, 2018–Ichchashe 6, 2019

Oosuwaa 19-20

Tisaase 31, 2018–Ichchashe 6, 2019
 • Mazamure 103⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Wude Ubbaakka Intte Huuphiyaakka Naagite”: (10 daq.)

  • Oos 20:28—Cimati gubaaˈiyaa heemmoosona (w11 6/1 21 ¶5)

  • Oos 20:31—Cimati koshshiyo wode “qamminne gallassi” maaddoosona (w13 1/15 31 ¶15)

  • Oos 20:35—Cimati bantta goˈˈaa aggiyaageeta gidana bessees (bt-AM 172 ¶20)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Oos 19:9—Mino oosanchcha gidiyoogaaranne issi issibaa hanotaadan laammiyoogaara gayttidaagan PHawuloosi waanidi leemiso gidii? (bt-AM 161 ¶11)

  • Oos 19:19—Efisoona asay eta leemisuwaa kaallana bessiyaabaa ay oottidonaa? (bt-AM 162-163 ¶15)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Oos 19:1-20

MINNADA HAGGAAZA

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Haasayissiyo urawu JW.ORG erissiyo karddiyaa imma.

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Issi xiqisiyaanne haroode oychchanabaa doora.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) jl timirtte 15

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 99

 • Minni Oottiya Attuma Yelagata Loohissite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa. Yaatidi kaallidi deˈiya oyshata zaarite: Cimati ayba gita oosuwaa gubaaˈiyan oottiyoonaa? (Oos 20:28) Cimati ubbatoo harata loohissana koshshiyoy aybissee? Yesuusi ba kiittidoogeeta loohissido leemisuwaa cimati waati kaallana danddayiyoonaa? Loohiyoogaa ishantti ayba ogiyan xeellana koshshii? (Oos 20:35; 1Xim 3:1) Cimati maaddiya ayba ogiyan eta loohissana danddayiyoonaa? Loohiyaageeta xeelliyaagan cimatussi deˈana bessiya suure xeelay aybee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 14 ¶8-16, Wurssetta Qofaa 30

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 134⁠nne Woosaa