Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | OOSUWAA 9-11

Iita Yedettiyaagee Mishetti Markkattiyaagaa Gidiis

Iita Yedettiyaagee Mishetti Markkattiyaagaa Gidiis

9:15, 16, 20-22

Saaˈooli tamaaridobaa sohuwaara oosuwan peeshshiyoogaa doommiis. Harati oottennaba gidikkokka, Saaˈooli hegaadan oottidoy aybissee? I asaappe aattidi Xoossaa yayyido gishshataassanne Kiristtoosi awu bessido maarotaa wozanappe nashshido gishshataassa. Neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈaydda deˈiyaabanne xammaqettabeennaba gidikko, tamaaridobaa sohuwaara oosuwan peeshshiyoogan Saaˈoola leemisuwaa kaallanee?