Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tisaase 3-9

OOSUWAA 9-11

Tisaase 3-9
 • Mazamure 115⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Iita Yedettiyaagee Mishetti Markkattiyaagaa Gidiis”: (10 daq.)

  • Oos 9:1, 2—Saaˈooli Yesuusi erissiyo ashkkarata meqetti baynna hanotan yedettiis (bt-AM 60 ¶1-2)

  • Oos 9:15, 16—Saaˈooli Yesuusabaa markkattanaadan doorettiis (w16.06 7 ¶4)

  • Oos 9:20-22—Saaˈooli mishettidi markkattiyaagaa gidiis (bt-AM 64 ¶15)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Oos 9:4—Yesuusi Saaˈoola, “Aissi tana waissai?” giidi oychchidoy aybissee? (bt-AM 60-61 ¶5-6)

  • Oos 10:6—Kiitettida PHeexiroosi galbbaa qaaciyaagaa son imattatettaa uttidoogee garamiyaaba gidiyoy aybissee? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Oos 9:10-22

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo WodeBiiduwaa: (4 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) jl timirtte 6

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 58

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (8 daq.)

 • Dirijjitee Oottidobaa: (7 daq.) Tisaase aginawu giigida Dirijjitee Oottidobaa giyo biiduwaa bessa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 13 ¶5-9, Wurssetta Qofaa 28

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 123⁠nne Woosaa