Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tisaase 24-30

OOSUWAA 17-18

Tisaase 24-30
 • Mazamure 78⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Sabbakiyoogaaninne Tamaarissiyoogan PHawuloosa Leemisuwaa Kaallite”: (10 daq.)

  • Oos 17:2, 3—PHawuloosi Geeshsha Maxaafaappe yootiis, qassi tamaarissiyo wode A waabe oottiis (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Oos 17:17—PHawuloosi asa demmiyo soho ubban sabbakiis (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Oos 17:22, 23—PHawuloosi yuushuwan deˈiyaabaa loytti xeellidi maayiyo qofaa denttidi haasayees (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Oos 18:18—PHawuloosi shiiqettido shiiquwaabaa woygana danddayiyoo? (w08-AM 5/15 32 ¶5)

  • Oos 18:21—Nuuni ayyaanaabaa halchchuwaa kaalliyo wode PHawuloosa leemisuwaa waati kaallana koshshii? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Oos 17:1-15

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 70

 • Mishiraachchuwaa Loytti Sabbakiyoogaanne Tamaarissiyoogaa: (15 daq.) Tobbiyoogaa. So Asaa Goynuwaa: PHawuloosa—I Mishiraachchuwaa Loytti Sabbakiis giyo biiduwaa bessa. Yaatada kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Biiduwan beˈido keettaa asay kaseegaappe loyttidi haggaazana koshshiyoogaa waati akeekidee? PHawuloosa haggaazuwaara gayttidaagan eti A leemisuwaa kaallido ogeti awugeetee? Hegaappe denddidaagan eti demmido anjjoy aybee? So asaa goynuwan intte goˈettana danddayiyo amaridabati aybee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 14 ¶1-7

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 132⁠nne Woosaa