Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Suure Wozana Koshshay Deˈiyoogeeti Erissiyo Ashkkara Gidanaadan Maaddiyoogaa

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Suure Wozana Koshshay Deˈiyoogeeti Erissiyo Ashkkara Gidanaadan Maaddiyoogaa

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Yihooway “merinaa de7uwaassi” suure koshshay deˈiyoogeetu wozanan tumaa zerettay mokkidi diccanaadan oottees. (Oos 13:48; 1Qor 3:7) Nuuni haggaaziyo wode ufayttidi tamaariyaageeta maaddanawu qoppidi aara issippe oottoos. (1Qor 9:26) Kiristtaaneti attanawu xammaqettana koshshiyoogaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyaageeti erana koshshees. (1PHe 3:21) Nuuni eti banttawu laamettidi tamaarissiyaageetanne sabbakiyaageeta gidanaadan, qassi bantta deˈuwaa Yihoowayyo sheedhdhanaadan tamaarissidi erissiyo ashkkara gidanaadan eta maaddoos.—Maa 28:19, 20.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Geeshsha Maxaafaa xinaateti xannaˈiyo waanna halchchoy Yihoowa ‘eranaadaananne’ A ufayssanaadaana gidiyoogaa hassayissite.—Yoh 17:3

  • Eti iita eeshshaanne loˈˈo gidenna laggetettaa mala xubbiyaabaa aggiyoogan ayyaanaaban diccanaadan maaddite

  • Eti xammaqettanaappe kasekka, xammaqetti simminkka minttettitenne maaddite.—Oos 14:22

XOOSSAA YIHOOWAY NENA MAADDANA GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Issi uri bana Yihoowayyo sheedhdhidi xammaqettanawu guyye gaanaadan oottiyaabay aybaa yayyiyoogee?

  • Geeshsha Maxaafaa xinaateti ayyaanaaban diccanaadan cimati waati maaddana danddayiyoonaa?

  • Isiyaasa 41:10⁠ppe Yihoowabaa ay tamaariyoo?

  • Nuuni nagaranchcha gidikkokka, bessiya ogiyan Yihoowayyo haggaazanaadan maaddiya eeshshati awugeetee?

Erissiyo ashkkara oottiyo oosuwan nuuni Yihoowaara waanidi issippe oottiyoo?