Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

PHawuloosinne Barnnaabaasi Sarggiyoosa PHauloosa sinttan

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | OOSUWAA 12-14

Barnnaabaasinne PHawuloosi Haahosaa Biidi Asaa Erissiyo Ashkkara Oottidosona

Barnnaabaasinne PHawuloosi Haahosaa Biidi Asaa Erissiyo Ashkkara Oottidosona

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Barnnaabaasinne PHawuloosi wolqqaama yedetay gakkikkokka, Kiristtaane gidana mala ashkketa maaddanawu minnidi oottidosona

  • Eti ubba qommo asawu sabbakidosona

  • “Ammanuwan minnidi de7ana mala” ooratta erissiyo ashkkarata minttettidosona