Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MILKKIYAASA 1-4

Intte Aqo Deˈoy Yihoowa Ufayssiyaagee?

Intte Aqo Deˈoy Yihoowa Ufayssiyaagee?

2:13-16

  • Israaˈeelati Milkkiyaasa wode pattenna gaasuwan bantta aqo laggetuppe paraman shaahettoosona. Bantta aqo laggeta cimmiya asatu goynuwaa Yihooway ekkibeenna

  • Bantta aqo laggeta bonchiya asata Yihooway anjjiis

Ha wodiyan aqo laggeti issoy issuwawu waani ammanettiyoonaa?

  • Qoppiyooban

  • Xeelliyooban

  • Haasayiyooban