Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ZAKKAARIYAASA 9-14

Deretu ‘Wombbaa Giddoppe’ Kiyoppite

Deretu ‘Wombbaa Giddoppe’ Kiyoppite

14:3-5

Yihooway ba haaruwan naaˈˈantto ayso gidida “deriyaa,” hegeekka Masiyaa Kawotettaa 1914n essido wode, “keehi aaho wombbai” merettanaadan oottiis. Xoossaa ashkkarati bantta qohiyaabaappe 1919⁠ppe doommidi ‘he wombbaa’ giddon naagettidosona

Asay qohiyaabaappe attanawu he ‘wombbaakko’ waani baqatii?

14:12, 15

Leemiso gidida he wombbaappe gaxan deˈiya ubbay Armmageedoonan xayana

Taani naagettiyo he wombban waana takkana danddayiyaanaa?