Seera Liyonen giyan sabbakiyoogaa

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Tisaase 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! immanawunne hayquwaa xeelliyaagan tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihoowa Hanqquwaa Gallassay Yaanaappe Kasetidi A Koyite

Yihoowa hanqquwaa gallassi qosettidi attanawu Sofonaasi Israaˈeelatussi yootido kaaletuwaa nuuni azazettana bessees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Ayhuda Bitaniyaa Maayuwaa Macaraa Oyqqite’

Ubba kawotettan deˈiya asay tiyettida Kiristtaanetuura Yihoowayyo goynnanawu zulees. Tiyettidaageeta maaddiya issi issi ogeti awugeetee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Nu Haggaazo Moottan Deˈiya Ubba Asaa Haasayissiyoogaa

Nu moottan deˈiya ubba asawu mishiraachuwaa yootana koyoos. Waatidi hegaadan oottana danddayiyoo?

QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Deretu ‘Wombbaa Giddoppe’ Kiyoppite

Deretu ‘wombban’ leemisettiday aybee? Asay he deretu wombbaakko waanidi baqatananne yan takkana danddayii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Saaminttawu Gidduwan SHiiqiyo SHiiquwan Gujettidabaa

SHiiquwawu loytti giigettanawunne kaseegaappe aaruwan Yihoowakko shiiqanawu intternneetiyan xannaˈanawu giigida Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettan deˈiya xannaˈiyoobaanne biiduwaa goˈettite.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intte Aqo Deˈoy Yihoowa Ufayssiyaagee?

Milkkiyaasa wode bantta aqo laggeta cimmiya asatu goynuwaa Xoossaa Yihooway ekkibeenna. Ha wodiyan aqo laggeti issoy issuwawu waani ammanettiyoonaa?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Tumu Siiqoy Aybee?

Yihooway aqo deˈuwaa giigissidoy azinaynne machiyaa ubba wode issippe deˈanaadaana. I azinaynne machiyaa aqo deˈuwan ufayttanaadan koyiyo gishshawu, Kiristtaaneti aqo laggiyaa eratettan dooranawunne aqo deˈuwan ufayttidi deˈanaadan maaddiya maaraa yootiis.