Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tisaase 26–Ichashe 1

ISIYAASA 17-23

Tisaase 26–Ichashe 1
 • Mazamure 42nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Maataa Suure Goˈettennaagee SHaarettanaadan Oottees”: (10 daq.)

  • Isi 22:15, 16 —SHeebini ba maatan bawu goˈiyaabaa xalla oottiis (ip-1-AM 238-239¶16-17)

  • Isi 22:17-22—Yihooway SHeebina shaaridi Eliyaaqiima sunttiis (ip-1-AM 239-240 ¶17-18)

  • Isi 22:23-25—SHeebina hanotay nuna gitabaa tamaarissees (w07-AM 1/15 9 ¶1; ip-1-AM 240-241 ¶19-20)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 21:1—‘Abbaa lanqqen deˈiya bazzuwaa’ geetettiday awa heeree, qassi aybissi? (w06-AM 12/1 11 ¶2)

  • Isi 23:17, 18—Xiiroosa duretettay waanidi “GODAAYYO dummatidaagaa” gididee? (ip-1-AM 253-254 ¶22-24)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 17:1-14

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) bh—Maxaafaa erissanawu Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa goˈetta. (Hassayissuwaa: Ootti-besuwaa wode biiduwaa bessoppa.)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) bh—Penggen eqqosan xinaatiyaa doomissa; qassi hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 150-151 ¶10-11—Tamaariyaa wozanaa waati denttettanaakko bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 44

 • ‘Naaga Uttuutee’?: (8 daq.) Laappune 15, 2015, Wochiyo Keelaa, sinttaa 12-16n deˈiya qofaa issi cimay haasayan qonccissees. Ubbaykka Isiyaasi ajjuutan beˈido wochiyaagaadaaninne Yesuusi leemisuwan yootido ichashu geelaˈotudan naagi uttanaadan minttetta.—Isi 21:8; Maa 25:1-13.

 • Dirijjitee Oottidobaa: (7 daq.) Tisaasiyaa aginawu giigida Dirijjitee Oottidobaa giyo biiduwaa bessa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 6 ¶1-7, qassi sinttaa 58-59

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 141nne Woosaa