Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossaappe Tamaariyoogee Asa Ixxennaadan Maaddees

Xoossaappe Tamaariyoogee Asa Ixxennaadan Maaddees

Yihooway asa somˈˈo xeellenna. (Oos 10:34, 35) I dumma dumma ‘zariyaappe, qommuwaappe, yaraappenne qaalaappe’ asaa baakko shiishshees. (Ajj 7:9) Hegaa gishshawu, Kiristtaane gubaaˈiyan issuwaa issuwaappe shaakkokko. (Yaaq 2:1-4) Nuuni Xoossaappe tamaarido gishshawu, ayyaana gannatiyan deˈoos; yan asaa eeshshay laamettiyoogaa beˈida. (Isi 11:6-9) Nuuni asa asappe shaakkennaageeta gidanawu wozanappe baaxettikko, Xoossaa milatiyoogaa bessoos.—Efi 5:1, 2.

JONANNE GEEDOONA: KASE MORKKE GIDIKKOKKA, HAˈˈI ISHANTTA GIYO BIIDUWAA BEˈITE. YAATIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Ixuwaa woy asa asappe shaakkiyoogaa agganawu asay oottiyo baaxiyaappe Xoossaa timirttee aybin aadhii?

  • Kumetta saˈan deˈiya ishanttu maabaraa xeelliyaagan nena maalaalissiyaabay aybee?

  • Nuuni Kiristtaanetu issippetettaa naagiyo wode Yihooway waani bonchettii?