Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Issi issi asay Yesuusi saˈan tumuppe deˈidoogaa sirees; harati qassi i deˈidoogaa ammanoosona. Hara asati qassi hegaa erana danddayettenna yaagoosona. Ne qofay shin aybee?

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee naqaashati hegaabaa ay yootiyaakko qonccissees.

TUMAA TAMAARISSITE

 

Oyshaa: Nuuni waayettanaadan oottiyay Xoosseeyye woy harabee?

Xiqisiyaa: Iyy 34:10

Tumaa: Xoossay nuuni waayettanaadan mule oottenna. SHin waayiyawu gaasoy Dabloosa, iitabaa oottanawu doorida asaa, qassi nuuni iita wodiyan iita sohuwan deˈidoogaa gidana danddayees. Nuuni waayettiyo wode Xoossay nuna maaddanawu koyees. I nuussi tumuppe qoppees.

GEESHSHA MAXAAFAA XANNAˈANA KOSHSHIYOY AYBISSEE? (Biiduwaa)

 

Oyshaa: Ha alamiyaa haariyay Xoossaa gaada qoppay? [Zaaranaashin takki ga.] Geeshsha Maxaafay yootiyooban neeni garamettana. Ha qantta biidoy hegaabaa qonccissees. [Biiduwaa bessa.]

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha maxaafan shemppo 11 Xoossay metuwaa coˈˈu giidi xeelliyoy aybissakko, qassi matan hegaa waatanaakko qonccissees. [Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy woy Ay Tamaarissii maxaafaa imma.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

 

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta