Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | EFISOONA 1-3

Yihooway Ba Halchuwaa Polido Ogiyaanne An Oosettidabaa

Yihooway Ba Halchuwaa Polido Ogiyaanne An Oosettidabaa

1:8-10

Yihoowa halchchoy saluwaaninne saˈan deˈiya mereta ubbaa issippe shiishshiyoogaa.

  • Hegee tiyettidaageeti ayyaanaaban Huuphe gidida Yesuus Kiristtoosaara saluwaa deˈuwawu giigettanaadan maaddees

  • Hegee saˈan deˈanaageeti Mase Kawotettawu giigettanaadan maaddees

Taani Yihoowa dirijjitiyaa issippetettawu maaddana danddayiyo amarida ogeti awugeetee?