Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | GALAATIYAA 4-6

Nuna Maaddiya ‘Leemisuwaa’

Nuna Maaddiya ‘Leemisuwaa’

4:24-31

Kiitettida PHawuloosi Higgiyaa maachchaappe ooratta maachchay aadhdhiyoogaa qonccissanawu ha ‘leemisuwaa’ goˈettiis. Kiristtoosinne aara haariyaageeti ayssiyo siiqo aysuwan asay ubbay nagaraappe, kayyuwaappenne hayquwaappe laˈa kiyana danddayees.—Isi 25:8, 9.

 

AYLLIYO AGGAARO

Yerusalaamee waanna katama gidido, Higgiyaa maachchan deˈiya Israaˈeele

AGGAARI “NAATA”

Yesuusa yedettidanne ixxida Ayhuda asata (Muuse Higgiyaa baggaara Yihoowawu azazettanawu qaalaa gelidaageeta)

HIGGIYAA MAACHCHAA AYLLETETTAA

Higgee Israaˈeelati nagarawu aylle gididoogaa eta hassayissiis

GOQIYO SAARO

Saluwan deˈiya Yerusalaamo, Xoossaa dirijjitiyawu saluwaa baggiyo

SAARI “NAATA”

Kiristtoosanne ayyanan tiyettida 144,000 Kiristtaaneta

OORATTA MAACHCHAY LAˈA KESSEES

Kiristtoosa yarshshuwaa goˈˈaa ammaniyoogee Higgiyaa maachchaappe laˈa kessees