Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Allaxxiyoobaa Akeekan Doora

Allaxxiyoobaa Akeekan Doora

Allaxxiyoobaa nuuni akeekan doorana koshshiyoy aybissee? Nuuni issi biiduwaa beˈanawu, issi yettaa siyanawu, issi weybsaytiyaa xomoosanawu, issi maxaafaa nabbabanawu woy issi biiduwaa kaassaa kaaˈanawu dooriyo wode nu guuggiyan kunttiyoobaa dooriyo gishshataassa. Nu dooriyoobay nuna maaddana woy qohana. Ha wodiyan allaxxiyo darobatun Yihooway ixxiyoobati deˈoosona. (Maz 11:5; Gal 5:19-21) Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafay Yihoowa bonchchissiyabata ubbatoo qoppanaadan nuussi mintti yootees.—Pili 4:8.

TAANI ALLAXXANAWU AY DOORANA BESSII? GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Beni Roomati kaaˈiyo gilaadiyaater giyo kaassay ha wodiyan allaxxiyo issi issibatuura issi mala gididoy ayba ogiyaanee?

  • Yelagati allaxxiyoobaa akeekan dooranaadan gubaaˈiyaa yarati waati maaddana danddayiyoonaa?

  • Roome 12:9y allaxxiyoobaa dooriyoogaara gayttidaagan nuna waati maaddii?

  • Intte heeran allaxxiyo amarida loˈˈobati aybee?