Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissiyo Qofaa

Haasayissiyo Qofaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Nuuni deˈiyoy wurssetta gallassaanee?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:1-5

Haroode: Wurssetta gallassaappe simmin aybi hananee?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Wurssetta gallassaappe simmin aybi hananee?

Xiqisiyaa: Ajj 21:3, 4

Haroode: Xoossay ehaanawu qaalaa gelidobaa nuuni waati demmana danddayiyoo?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Xoossay ehaanawu qaalaa gelidobaa nuuni waati demmana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: Yoh 3:16

Haroode: Ammanoy aybee?