Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | LUQAASA 2–3

Naatoo, Ayyaanaaban Dicciiddi Deˈeetii?

Naatoo, Ayyaanaaban Dicciiddi Deˈeetii?

Yesuusi naatettaappe doommidi ayyaanaabaa dosiyoogaaninne ba aawaanne aayyiyo bonchchiyoogan leemiso.

Naatoo, kaallidi deˈiyaaban waatidi Yesuusa leemisuwaa kaallana danddayeetii?