Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Sabbakiyoogan Ufayttite

Sabbakiyoogan Ufayttite

Sabbakanawu intte metooteetii? Ha oyshawu daroti ee giidi zaarana danddayoos. Aybissi? Nu moottan deˈiya asay siyennaagaa woy nuna ixxiyaagaa gidana danddayees woy nuuni erenna asawu yootanawu yayyana danddayoos. Hegaa mala hanotay nuuni ufayttennaadan oottana danddayees. SHin nuuni goynniyo Xoossay ufayttiyaagaanne nuuni awu ufayttiiddi oottanaadan koyiyaagaa. (Maz 100:2; 1Xim 1:11) Nuuni ufayttiiddi sabbakanaadan oottiya heezzu waanna gaasoy aybee?

Koyruwan, nuuni yootiyoobay asawu hidootay deˈanaadan oottiyaabaa. Ha wodiyan asay hidootiyoobi baynnaba gidikkokka, nuuni “ufaissiya mishiraachchuwaa” yootiyoogan asaa wozanaa ufayssana danddayoos. (Isi 52:7) Xoossaa Kawotettaa mishiraachoy nuunikka ufayttanaadan oottana danddayees. Sabbakanawu baanaappe kase, Xoossaa Kawotettay ha saˈaa bolli ehaana anjjuwaa qoppite.

Naaˈˈanttuwan, nuuni yootiyo mishiraachoy asatettaabaaninne ayyaanaaban asaa goˈˈees. Eti iita oosuwaa oottiyoogaa aggana bessiyoogaa tamaaroosona; yaatidi merinaa deˈuwaa hidootaa demmoosona. (Isi 48:17, 18; Roo 1:16) Nuuni daafabay gakkidosan asaa koyiya, shemppo ashshiya asa mala. Issi issi asay attanawu koyennaba gidikkokka, nuuni attanawu koyiyaageeta demmanawu baaxetoos.—Maa 10:11-14.

Heezzanttuwan, nuuni sabbakiyoogee Yihoowa bonchissees; hegee ubba gaasuwaappekka aadhhees. Nuuni sabbakiyoogaa i keehippe nashshees. (Isi 43:10; Ibr 6:10) Qassi, nuuni he oosuwaa oottanaadan ba geeshsha ayyaanaa kehatettan immees. Hegaa gishshawu, geeshsha ayyaanaa ayfe gidida ufayssaa demmanawu Yihoowa woossite. (Gal 5:22) I maaddiyo gishshawu, hirggiyoogaa aggidi xalatettan sabbakana danddayoos. (Oos 4:31) Nu moottan deˈiya asaa xeelay ayba gidikkokka, sabbakanawu imettida oosuwaa ufayttidi oottana danddayoos.—Hiz 3:3.

Haggaaziyo wode inttessi deˈanaadan intte koyiyo eeshshay awugee? Ufayttiyoogaa waati bessana danddayeetii?

XANNAˈIYOOGAANINNE WOTTI DENTTI QOPPIYOOGAN ZAARETTIDI UFAYTTITE GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Aginan agina daro saatiyaa haggaaziyaaba gidikkokka, nuuni kasetidi ayyaanaabaa maana koshshiyoy aybissee?

  • Nuuni ayba ogetun Mayraami leemisuwaa kaallana bessii?

  • Xoossaa Qaalaa awude wotta denttada qoppay?

  • Mishiraachuwaa yootiyo wode inttena ufayssiyaabay aybee?