Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 34-37

Yihoowan Ammanettite; Loˈˈobaa Oottite

Yihoowan Ammanettite; Loˈˈobaa Oottite

‘Nagaraa oottiyaageeta annaacoppite’

37:1, 2

  • Iitati ufayttiyaaba milatiyoogee intte Yihoowawu haggaaziyoogaa agganaadan oottoppo. Ayyaanaabaa anjjuwaanne intte hoolliyaa qoppite

‘Yihoowan Ammanettite; Loˈˈobaa Oottite’

37:3

  • Intte siriyo woy hirggiyo wode Yihooway maaddanaagaa ammanettite. Intte ammanettidi deˈanaadan i maaddana

  • Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyoogan oosoy daridoogeeta gidite

‘Yihoowan ufayttite’

37:4

  • Kaseegaappe Yihoowa loyttidi eranawu wodiyaa bazzidi Xoossaa Qaalaa xannaˈitenne wotti denttidi qoppite

‘Intte ogiyaa hadaraa Yihoowayyo immite’

37:5, 6

  • Ay metokka gidin giigissanaadan Yihooway inttena maaddanaagaa ammanettite

  • Harati inttena ixxiyaaba, yedettiyaaba woy intte hanibeennabaa yootiyaaba gidikkokka, intte eeshshay loˈˈo gido

‘Yihoowa sinttan coˈˈu giidi, i oottanaashin, danddayan naagite’

37:7-9

  • Intte ufayssaanne intte ayyaanaa woppatettaa diggiyaabaa oottanawu eesotoppite

“Ashkketi biittaa laattana”

37:10, 11

  • Ashkketettaa koyite; qassi intte bolli gakkiya iitatetta ubbaa Yihooway xayssanaashin danddayan naagite

  • Hara Kiristtaaneta maaddite; qassi Xoossay mata wode ehaanawu qaalaa gelido ooratta alamiyaabaa yootiyoogan, unˈˈettidaageeta minttettite

Masiyaa Kawotettay maalaalissiya anjjuwaa ehaana