Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Sample Presentations

Sample Presentations

BEEGOTTITE!

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee ufayssiyaabaa yootees. [Maxeetiyaa imma.]

Oyshaa: Yihoowa Markkati 750ppe dariya qaalan xuufiyaa birshshiyoogaa eray?

Xiqisiyaa: Ajj 14:6

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Azinaynne machiyaa bantta giddon merettida metuwaabaa haasayiyo wode ha zoree maaddana gaada qoppikkii?

Xiqisiyaa: Yaaq 1:19

Xuufiyaa Immiyoogaa: [Sinttaa 10n doommiya huuphe yohuwaa bessa.] Hagee Geeshsha Maxaafan hegaara gayttida harabaakka zorees.

TRAKTTETA

Oyshaa: Ha oyshaa beˈa. [Trakttiyawu koyro sinttan deˈiya doori zaariyoobaa nabbaba.] Ne qofay aybee?

Xiqisiyaa: [Trakttiyan sintta 2n deˈiyaagaa]

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha trakttee xiqisiyan qonccidabay nena waati maaddiyaakko yootees.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta