Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissiyo Qofaa

Haasayissiyo Qofaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Ooninne sahettenna wodee yin nuuni beˈanee?

Xiqisiyaa: Isi 33:24

Haroode: Ha alamiyan deˈiya namisaa metoy waani qaarettanee?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Ha alamiyan deˈiya namisaa metoy waani qaarettanee?

Xiqisiyaa: Maz 72:16

Haroode: Nuuni siiqiyo hayqqidaageetussi ayba hidootay deˈii?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Nuuni siiqiyo hayqqidaageetussi ayba hidootay deˈii?

Xiqisiyaa: Yoh 5:28, 29

Haroode: Geeshsha Maxaafay hanana giyoobay polettanaagaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?