Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 HAGGAAZUWAWU BAAXETA

Tumaa Tamaarissa

Tumaa Tamaarissa

Masqqala aginaappe doommidi, asaa haasayissanawu maaddiya, “Tumaa Tamaarissa” giyo huuphe yohoy Deˈuwaanne Haggaazuwaa Xannaˈiyo Xuufiyan gujettana. Nu halchoy issi oyshaanne issi xiqisiyaa goˈettidi akeekanawu metenna ogiyan Geeshsha Maxaafaa tumaa asawu yootiyoogaa gidana.

Haasayissiyo uri siyanawu koyikko, zaarettidi oychiyo wodiyaa yeemotti naaganaadan xuufiyaa imma, woy jw.org saytiyan deˈiya biiduwaa bessa. Nuuni kase haasayidobaa bolli gujjidi tobbanawu guutta gallassappe guyyiyan zaarettidi oychanawu baaxetana koshshees. Asaa haasayissanawu maaddiya qofaynne tamaaretu kifilee Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii? giyo maxaafaa shemppotu zaaretuwan deˈiya qofaappe giigana. Geeshsha Maxaafaa xallaa goˈettidi zaaretti oychanawunne xannaˈissanawu maaddiya hara oyshatanne xiqiseta hegaappe demmana.

Deˈuwawu efiya ogee issuwaa xalla. (Maa 7:13, 14) Nuuni dumma dumma haymaanootiyaaninne wogan diccida asawu markkattiyo gishshawu, eta ufayssiya ogiyan Geeshsha Maxaafaa tumaa yootana bessees. (1Xim 2:4) Geeshsha Maxaafaa qofaara gayttidaagan dumma dummabaa denttidi asaara haasayiyaageeta, qassi ‘tumatettaa qaalaa suuretettan yootiyoogan’ qara gidikko, kaseegaappe aaruwan ufayttoos; qassi harata tumaa tamaarissiyoogan loˈˈo ayfiyaa demmoos.—2Xim 2:15.