Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Iray Bukkenna Layttan Neeni Ay Oottanee?

Iray Bukkenna Layttan Neeni Ay Oottanee?

Nuuni Yihoowa ammananakka an ammanettanakka koshshees. Leemisuwawu, Yihoowa mintti ammaniyoogee I nuna naaganaagaanne nuussi koshshiyaabaa kunttanaagaa ammanettanaadan nuna maaddees. (Maz 23:1, 4; 78:22) Ha alamiyaa xayoy mati mati biyo wode, Seexaanay awudeegaappenne aaruwan nuna qohanaagaa eroos. (Ajj 12:12) Nuna aybi maaddanee?

IRAY BUKKENNA LAYTTAN NEENI AY OOTTANEE? GIYA BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  1. Nuuni Ermmaasa 17:8n qonccida “mittaa” mala waani gidiyoo?

  2. ‘Awaa suuluwaappe’ issoy aybee?

  3. ‘Mittay’ waani maadettidee, qassi aybissi?

  4. Seexaanay xayssanawu koyiyoobay aybee?

  5. Nuuni ayba ogiyan horophilliyan biyo meezee deˈiyo asa malee?

  6. Nuuni ubbatoo ammanettida wozannaama ashkkaran ammanettana koshshiyoy aybissee, qassi nuna gakkana paaceti aybee?

  7. Alamee qilliiccishinkka, nuuni Geeshsha Maxaafay yootiyo maarata ammanettana koshshiyoy aybissee?