Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissiyo Qofaa

Haasayissiyo Qofaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Xoossaa eranawu tumuppe koyiyaageeta xeelliyaagan awu aybi siyettii?

Xiqisiyaa: 1PHe 5:6, 7

Haroode: Xoossay nuussi ubbawu huuphiyan huuphiyan ay keena qoppii?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Xoossay nuussi ubbawu huuphiyan huuphiyan ay keena qoppii?

Xiqisiyaa: Maa 10:29-31

Haroode: Xoossay nu hanotaa akeekiyoogaa waati eriyoo?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Xoossay nu hanotaa akeekiyoogaa waati eriyoo?

Xiqisiyaa: Maz 139:1, 2, 4

Haroode: Xoossay nuussi qoppiyoogee nuna waati maaddii?