Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 17-23

YOHAANNISA 5-6

Masqqala 17-23
 • Mazamure 2⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yesuusa Wozanappe Kaalla”: (10 daq.)

  • Yoh 6:9-11—Yesuusi maalaalissiyaabaa oottidi cora asaa miziis (nwtsty Yoh 6:10 xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Yoh 6:14, 24—Asay Yesuusi Mase gidiyoogaa akeekidi, kaalliya gallassi A koyidosona (nwtsty Yoh 6:14 xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Yoh 6:25-27, 54, 60, 66-69—Asay Yesuusakkonne I erissiyo ashkkaratukko bala qofan shiiqido gishshawu I yootidoban xubettiis (nwtsty Yoh 6:27, 54 xannaˈanawu maaddiyaabaa; w05-AM 9/1 21 ¶13-14)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Yoh 6:44—Aaway asaa baakko waati shiishshii? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Yoh 6:64—Yihuday A aatti immanaagaa Yesuusi “kaseesappe doommidi” eriyoy ayba ogiyaanee? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Yoh 6:41-59

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Haasayissiyo uri ne moottan eqettanawu denttiyo meeze gidida qofaa denttees.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Haasayissiyo uri Kiristtaane gidiyoogaa yootees.

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode—Biiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 31

 • Ayba Ayfe Demmadii?: (5 daq.) Tobbiyoogaa. Markkattanawu maaddiya ogiyan asaa haasayissiyoogaa doommanawu malidi demmidobaa yootanaadan ezggiyaageeta shoobba.

 • Issibaykka Moorettibeenna”: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Heeraa Moorennabaa Goˈettido Gishshawu Yihooway Bonchchettiis—Giyaagaappe Ekettidaagaa giyo biiduwaa bessa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 10 ¶10-15, Wurssetta Qofaa 26

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 108⁠nne Woosaa