Tohossa Kooriyan haggaazuwawu kiyennan markkattiyoogaa

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Masqqala 2018

Haasayissiyo Qofaa

Xoossay asawu qoppiyaakkonne asaara kaalli kaalli haasayanawu maaddiyaabaa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yesuusi Ba Koyro Malaataa Oottiis

Yesuusi oottido koyro malaatay A eeshshaabaa akeekanawu maaddees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yesuusi Samaare Biittaa Maccaaseessi Markkattiis

Yesuusi haggaazuwawu kiyennan markkattanawu maccaasiyaa ubbatoo goˈettiyoobaa leemiso ootti yootiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Markkattanawu Maaddiya Ogiyan Asaa Haasayissiyoogaa

Kase erenna asaara haasayaa doommiyoogan kaseegaappe waani qara gidana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yesuusa Wozanappe Kaalla

Issi issi erissiyo ashkkarati Yesuusakko shiiqidoy banttawu asatettawu koshshiyaabaa demmanaassa gidiyo gishshawu xubettidosona.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Issibaykka Moorettibeenna

Nuunikka Yesuusaagaadan, Yihooway immidobay moorettennaadan oottiyoogan nashshiyoogaa bessana danddayoos.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yesuusi Ba Aawaa Bonchchees

Yesuusa keehi qofissiday, I oottanaadan Yihooway immido oosuwaa poliyoogaa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kiristtoosadan Ashkkenne Nena Ziqqi Oottiyaagaa Gida

Gubaaˈiyan maatay woy aawatettay nuussi imettiyo wode Yesuusa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?