Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Neeni Tumu Goynuwaa Nashshiyoy Aybissee?

Neeni Tumu Goynuwaa Nashshiyoy Aybissee?

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay tumu goynoy zaarettidi eqqanaagaa bessiyaabaa gidiyo gishshawu, hegee omoodettida Ayhudata minttettiis. Ha wurssetta gallassatun, tumu goynoy “deretu ubbaappe xoqqidi” beettees; qassi nuuni dumma dumma deretuppe akko zulida. (Isi 2:2) Yihoowa eriyoonne awu oottiyo ne gita maataabaa ubbatoo wotta denttada qoppay?

TUMU GOYNOY DEMISSIYO ANJJOTA:

Taani tumu goynuwaa nashshiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?