Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DAANEELA 4-6

Neeni Ubbatoo Yihoowawu Oottay?

Neeni Ubbatoo Yihoowawu Oottay?

Daaneeli ubbatoo ayyaanaaban oottiyoobaappe issoy woosaa. I hegaadan oottennaadan aybinne, ubba kawuwaa awaajoykka bana digganaadan oottibeenna

6:10

Ubbatoo ayyaanaaban oottiyoobay: