Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Eti Ubbatoo Yihoowawu Oottanaadan Loohissite

Eti Ubbatoo Yihoowawu Oottanaadan Loohissite

Ubbatoo mishettidi haggaazanaadan koyroppe doommidi loohissido, aassiyoogaa mati doommidaageeti darotoo haggaazuwan qara gidiyoogaa akeekida. (Lee 22:6; Pili 3:16) Ne xinaatee minnidi haggaazanaadan maaddanawu neeni oottana danddayiyo issi issibay kaallidi deˈees:

  • Ne xinaatee aassiyaagaa gididi sunttettosaara loohissiyoogaa doomma. (km 8/15 1) Saaminttaa giddon oottanawu halchiyoobaappe issoy haggaazuwaa gidiyoogaa mintta yoota. (Pili 1:10) Haggaazo moottaabaa loˈˈobaa yoota. (Pili 4:8) Loytti haggaaziyoogaa meezetanaadan citaa xomoosiya ishaara woy aassiya haratuura haggaazanaadan minttetta.—Lee 1:5; km 10/12 6 ¶3

  • Ne xinaatee xammaqetti simminkka haggaazuwawu loohissiyoogaanne minttettiyoogaa aggoppa; ubba qassi xinaatee “Xoossaa Siiquwan” giyo maxaafaa xannaˈidi wurssibeennaba gidikko, hegaadan oottiyoogee keehi loˈˈo.—km 12/13 7

  • Aassiyoogaa mati doommida uraara haggaaziyo wode, asaa haasayissanawu metenna qofaa goˈetta. I asaa haasayissi simmin, hegawu a loytta galata. Haggaazuwan kaseegaappe murutanawu maaddiya issi issi qofaa yoota.—km 5/10 7