Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Xoossay nuuni hayqqanaadan halchidee?

Xiqisiyaa: Ajj 21:4

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Geeshsha Maxaafay deˈuwaanne hayquwaa xeelliyaagan yootiyoobaa qonccissees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Saynisee Geeshsha Maxaafaa balaa qoncciya kessiis gaada qoppay?

Xiqisiyaa: Isi 40:22

Tumaa: Geeshsha Maxaafay saynisiyaara gayttidaagan yootiyoobay tuma.

GUBAAˈE SHIIQUWAWU SHOOBBIYO WORAQATAA (inv)

Xuufiyaa Immiyoogaa: Geeshsha Maxaafaappe haasayiyo haasayaa miishsha qanxxennan ezggana mala nena shoobbanawu koyays. He haasayaa sohoy nu heeran deˈiya, nu goyno soho gidida SHiiquwaa Addaraashaa. [SHiiquwawu shoobbiyo woraqataa immada, Woggaa galla shiiqiyo saatiyaanne sohuwaa yoota; qassi dere haasayaa huuphe yohuwaa yoota.]

Oyshaa: Hagaappe kase SHiiquwaa Addaraashaa ba eray? [Danddayettikko, Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee? giya biiduwaa bessa.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta