Kuk Haruuruwan asaa shiiquwawu shoobbiyoogaa

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Masqqala 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa, qassi asaa bolli gakkiya waayiyaa xeelliyaagan tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Tumu Goynoy Zaarettidi Eqqiis!

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay Baabiloonen omooduwan deˈiya, ammanettida Ayhudati tumu goynoy zaarettidi eqqanaagaa ammanettanaadan oottiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Neeni Tumu Goynuwaa Nashshiyoy Aybissee?

Tumu goynoy minni eqqiis. Yihoowa eriyoonne awu oottiyo ne gita maataabaa ubbatoo wotta denttada qoppay?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Bantta Biitti Simmiya Israaˈeelati Demmiyo Anjjuwaa

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay tumu goynoy zaarettidi eqqanaagaa; qassi eti daraajjayettidi issipetettan oottanaagaa, qassi eta aybinne qohennaagaa qonccissees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihoowawu Ammanettiyoogee Anjjuwaa Demissees

Heezzu yelaga Ibraawetu taarikee nuuni ubbatoo Yihoowawu ammanettidi deˈanawu murttanaadan maaddees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Paacee Gakkiyo Wode Ammanettidi Deˈite

Yesuus Kiristtoosi paacee gakkishin Xoossawu ammanettiis. Nagarancha asi harati i Xoossawu ammanettennaadan oottanawu baaxetishinkka ammanettidi deˈana danddayii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Dabboy Bohettiyo Wode Ammanettidi Deˈite

Nu dabboy bohettiyoogee nuuni Yihoowawu ammanettennaadan paaccana danddayees. Nuuni ammanettidi deˈanaadan aybi maaddana danddayii?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Neeni Ubbatoo Yihoowawu Oottay?

Daaneeli ubbatoo Xoossawu oottiis. I ayyaanaabaa oottennaadan aybinne bana digganaadan oottibeenna.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Eti Ubbatoo Yihoowawu Oottanaadan Loohissite

Aassiyoogaa mati doommida uri ubbatoo mishettidi haggaazanaadan koyroppe doommada loohissa. Ne tamaaree haggaazuwan qara gidanaadan maadda.