Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 142-150

‘Yihooway Gitanne Galatay Bessiyoogaa’

‘Yihooway Gitanne Galatay Bessiyoogaa’

145:1-5

Daawiti Yihoowa gitatettawu zawi baynnaagaa akeekidoogee A merinawu sabbanaadan denttettiis

145:10-12

Daawitaagaadan, ammanettida Yihoowa ashkkarati darotoo Yihoowa gita oosuwaabaa haasayoosona

145:14

Yihooway ba ashkkarata ubbaa naaganawu koyiyoogaanne hegaadan oottanawu ayyo wolqqay deˈiyoogaa Daawiti akeekiis