Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 135-141

Nuuni Maalaalissiya Ogiyan Merettida

Nuuni Maalaalissiya Ogiyan Merettida

Daawiti Xoossay medhidoban qonccida A eeshshata wotti denttidi qoppiis. Daawiti ammanettidi ba deˈo wode ubban Yihoowawu oottiis.

Daawiti meretaabaa loytti wotti dentti qoppidoogee i Yihoowa sabbanaadan denttettiis:

139:14

  • “Neeni tana maalaalissiya oorattabaa oottada medhdhido gishshau, taani nena galatais”

139:15

  • “Taani geema sohuwan merettiyo wode, ta meqettati neeppe geemmibookkona. Ta bollai ta aayee uluwaa ciimmaa giddon hiillan alleeqettidi [oosettiis]”

139:16

  • ‘Yelettibeenna ta bollaa ne ayfee beˈiis. Ubbabaykka ne mazggafan xaafettiis’