Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Sample Presentations

Sample Presentations

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Nuuni ubbay issi issitoo minttettuwaa koyoos. SHin awuppe demmana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: 2Qor 1:3, 4

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Xoossay nuna waati minttettiyaakko qonccissees.

WOCHIYO KEELAA (wurssetta sinttaa)

Oyshaa: Issi issi asay Xoossaa Kawotettay asa wozanan deˈiyaabadan qoppees; harati qassi hegee alamiyan sarotettaa ehaanawu asay oottiyooban beettiyaabadan qoppoosona. Ne qofay aybee?

Xiqisiyaa: Dane 2:44

Xuufiyaa Immiyoogaa: Geeshsha Maxaafay Xoossaa Kawotettay ayso gidiyoogaa yootees. Xoossaa Kawotettaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyo harabaakka ha maxeetee qonccissees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Xoossay nuussi qoppiyaakkonne waati erana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: 1PHe 5:7

Tumaa: Xoossay nuussi qoppiyo gishshawu nuuni akko woossanaadan shoobbees.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta