Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DOOMETTAABAA 25-26

Eesawi Ba Bayratettaa Bayzziis

Eesawi Ba Bayratettaa Bayzziis

25:27-34

Eesawi ‘Xoossaa ayyaanay baynnaagaa’ woy geeshsha gididaba nashshennaagaa. (Ibr 12:16) Hegaappe denddidaagan, Eesawi ba bayratettaa bayzziis. I eeqawu goynniya naaˈˈu macca asatakka ekkiis.—Doo 26:34, 35.

INTTENA HAGAADAN OYCHCHITE: ‘Kaallidi deˈiya geeshshabata nashshiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?’

  • Yihoowaara dabbotido dabbotaa

  • Geeshsha ayyaanaa

  • Yihoowa geeshsha sunttan xeegettiyo maataa

  • Haggaazuwaa

  • Gubaaˈe shiiqota

  • Aqo deˈuwaa