Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Laappune 16-22

DOOMETTAABAA 25-26

Laappune 16-22
 •  Mazamure 18⁠nne Woosaa

 •  Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Eesawi Ba Bayratettaa Bayzziis”: (10 daq.)

  • Doo 25:27, 28—Eesawinne Yaaqoobi mentte; shin eta eeshshaynne eti oottanawu koyiyoobay dumma dumma (it-1-E 1242)

  • Doo 25:29, 30—Eesawi keehi namisettidonne daafurido gishshawu bana naagana danddayibeenna

  • Doo 25:31-34—Nashshenna Eesawi issitoo miyo qumawu ba bayratettaa eesuwaara Yaaqoobawu bayzziis (w19.02 16 ¶11; it-1-E 835)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (10 daq.)

  • Doo 25:31-34—Masee yiyo zerettay bayratettaa maataara gayttidabaa gidennaagaa ha taarikee qonccissiyoy aybissee? (Ibr 12:16; w17.12 15 ¶5-7)

  • Doo 26:7—Yisaaqi tuma gidida ubbabaa he wode yootibeennay aybissee? (it-2-E 245 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Xoossaa Yihoowabaa, haggaazuwaabaa, woy harabaa neeni yootana koyiyo ayyaanaaban alˈˈobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Doo 26:1-18 (th xinaate 5)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode—Biiduwaa: (5 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa; yaatada ezggiyaageeta kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Keettaaway oyshaa zaaruwaa erana xayikko, A yeellayennaadan waatana danddayiyoo? Aassiyaagee Maatiyoosa 20:28 waati loytti qonccissidee?

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (4 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta. (th xinaate 3)

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (4 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada, Ay Tamaarissii giyo maxaafaa imma. (th xinaate 15)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 78

 • Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! Giyo Brooshuriyaa Asaa Xannaˈissiyo Wode Biidota Goˈettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Hayqqidaageeti Ayba Hanotan Deˈiyoonaa? qassi Xoossay Tuggaa Aybissi Coˈˈu Giidi Xeellii? giyo biidota bessa. Biidota bessa simmada kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo brooshuriyaa xannaˈissiyo wode ha biiduwaa intte waati goˈettana danddayeetii? (mwb19.03 7) Ha biiduwaappe tamaarissanawu maaddiya ayba qofaa demmidetii? Elektiroonike meran giigida, Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa giyo brooshuriyan biiduwaa bessiyo linkkee deˈiyoogaa ubbaa hassayissa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) lvs shem. 15 ¶22-23; Maarata sinttaa 210-212

 • Kuuyiyo Wode Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

 • Mazamure 32⁠nne Woosaa