Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Qooqetussi Markkattiyoogaa

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Qooqetussi Markkattiyoogaa

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Daro qooqeti eti erenna, eta soo biya uraara haasayanawu ufayttokkona. Hegaa gishshawu, hegaa mala asata ‘xomoosidi’ woy koyidi markkattanawu wozanappe baaxetana koshshees. (Maa 10:11) Yihooway qooqeta siiqiyoogaa bessees. (Wog 19:14) Kasiyaa ekkidi qooqeta ayyaanaaban maaddiyoogan A leemisuwaa kaallana danddayoos.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Qooqeta koyite. Qooqe uri deˈiyo keetta asa eray? Qooqeta maaddiya timirtte keettay woy hara dirijjitee ne moottan deˈii, woy qooqeta xeelliyo sohuwan deˈiyaageeti qooqetussi giigida xuufeta nabbabanawu koyiyoonaa? Ne heeran deˈiya hanotaadan qooqetussi giigida dabaaban markkattiyo oosuwaa oottana danddayay?—km 5/15 2-3

  • Etawu qoppiyoogaa bessite. Neeni qarettiyo wodenne qoppiyoogaa bessiyo wode qooqe uri ufayttanaadan neeni maaddana. Mata wode Yihooway qooqetussi oottanabaa qonccissiya xiqiseta yoota.—Maz 146:8; Maa 20:29-34

  • Ayyaanaaban koshshiyaabaa maadda. Qooqeta woy geeshshidi xeellennaageeta maaddanawu nu dirijjitee dumma dumma meran xuufeta giigissiis. Qooqe uri koyido meran giigida xuufiyaa xuufe kifiliyan oottiya ishay azazanaappe kase haggaazuwaa xomoosiya ishay erana koshshees. Qassi jw.org saytiyan deˈiya xuufeta demmanawu maaduwaa koshshikko qooqeti hegaa demmanaadan cimati maaddana koshshees