Abrahaami azazettidi Mooriyaa giyo biitti Yisaaqa efees

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Laappune 2020

Haasayissiyo Qofaa

Yesuus Kiristtoosanne A yarshshuwaa xeelliyaagan asaa haasayissiyo qofaa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Xoossai Abrahaama Paacciis”

Yihooway Abrahaamee ba naˈaa yarshshanaadan oychchidoy aybissee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yisaaqa Gelana Machchiyo

Gita yohuwan kuuyiyoobaa xeelliyaagan Abrahaama ashkkaraappe ay tamaaray?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Taani Oona SHoobbana Koshshii?

Neeni Kiristtoosa hayquwaa hassayiyo baalawu giigettiyo wode shoobbana danddayiyo amarida asati oonee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Eesawi Ba Bayratettaa Bayzziis

Neeni nashshana koshshiyo bonchchobati aybee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yaaqoobi Baassi Bessiya Anjjuwaa Demmiis

Yaaqoobi baayyo bessiya anjjuwaa waati demmidee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yaaqoobi Machchota Ekkiis

Aqo deˈuwan qoppibeenna metoy merettikkokka injje deˈuwaa waani deˈana danddayettii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Qooqetussi Markkattiyoogaa

Nu moottan deˈiya qooqeta Yihoowagaadan siiqiyoogaanne etayyo qoppiyoogaa waati bessana danddayiyoo?