Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ROOME 12-14

Kiristtaane Siiquwaa Bessiyoogaa Giyoogee Woygiyoogee?

Kiristtaane Siiquwaa Bessiyoogaa Giyoogee Woygiyoogee?

12:10, 17-21

Issi uri nuna qohiyaaba gidikko, Kiristtaane siiqo giyoogee haluwaa kessennan aggiyoogaa xalla gidennan ayyo kehiyoogaa giyoogaa. “Ne morkkee namisettikko, miza. Saamettikko, ushsha. Aissi giikko, neeni hegaa oottiyoogan a huuphiyan tamaa bonqquwaa shiishshana.” (Roo 12:20) Nuna qohiya urawu bessiyo kehatettay izaawu ba mooruwan zilˈˈettanaadan maaddana danddayees.

Neeni akeekennan qohido uri neeyyo kehido wode, neeyyo aybi siyettidee?