Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | 1 QORONTTOOSA 4-6

‘Guutta Irshshoy Munaqa Ubbaa Denttee⁠s’

‘Guutta Irshshoy Munaqa Ubbaa Denttee⁠s’

5:1, 2, 5-11, 13

Bohiyoogee keehi azzanttiyaaba gidiiddi, waanidi siiquwaa bessiyaaba geetettana danddayii?

Bohiyoogee siiqiyoogaa bessiyo uri . . .

  • Yihoowa, hegee A geeshsha sunttaa bonchchees.—1PHe 1:15, 16

  • gubaaˈiyaa, A qohiyaabaappe naagees.—1Qor 5:6

  • nagaraa oottida ura, I nagaraa agganaadan maaddees.—Ibr 12:11

Bohettida ura soo asa gidida Kiristtaaneta waatidi kaafana danddayeetii?