Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | 1 QORONTTOOSA 1-3

Intte Asatettaabaa Qoppiya Aseeyye Ayyaanaabaa Qoppiya Asee?

Intte Asatettaabaa Qoppiya Aseeyye Ayyaanaabaa Qoppiya Asee?

2:14-16

Nuuni ubbay ayyaanaabaaninne ayyaanaabaa qoppiya asa gidiyoogan diccana bessees. (Efi 4:23, 24) Diccanawu, intte ayyaanaabaa qumaa maana, ayyaanaabaa halchchananne geeshsha ayyaanaa ayfiyaa ayfiyaageeta gidana bessees.

Inttessi haˈˈi deˈiya ayyaanaabaa hanotay issi layttappe kaseegaara, tammu layttappe kaseegaara woy intte xammaqettiyo wodeegaara geeddarssiyo wode ay malee?