Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossaanne SHooruwaa Waatidi Siiqana Danddayiyoo?

Xoossaanne SHooruwaa Waatidi Siiqana Danddayiyoo?

Kiristtaaneti Muuse higgiyaa kaallennaba gidikkokka, he higgiyan deˈiya, Xoossaanne shooruwaa siiqanaadan yootiya naaˈˈu gita azazoti haˈˈikka Xoossay nuuppe koyiyoobaa qonccissoosona. (Maa 22:37-39) Hegaa mala siiqoy zariyaappe laattiyooba gidenna. Nuuni hegaayyo baaxetana bessees. Waatidi? Hegawu keehi maaddiyaabaappe issoy ubbatoo Geeshshaa Maxaafaa nabbabiyoogaa. Geeshsha Maxaafan qonccida, Xoossaassi deˈiya dumma dumma eeshshata qoppiyo wode, “GODAA lo77otettaa” akeekoos. (Maz 27:4) Yaatikko, ayyo deˈiya siiqoy gujji gujji beesinne nuuni aagaa mala qofay deˈiyoogeeta gidoos. Hegee nuuni nu goˈˈaa aggidi harata siiqanaadan yootiyaagaa gujjin, Xoossaa azazuwawu azazettanaadan denttettees. (Yoh 13:34, 35; 1Yoh 5:3) Hagaappe kaallidi Geeshsha Maxaafaa ufayssiya ogiyan nabbabanawu maaddiya heezzubata beˈana:

  • Haniyaabaa qoppite, qassi hanotaa akeekite. He sohuwan deˈiyaabadan qoppite. Intte beˈiyoobaynne siyiyoobay, qassi inttena sawiyaabay aybee? He asatussi aybi siyettidee?

  • Dumma dumma ogiyaa malite. Kaallidi deˈiyaagaadan oottana danddayeeta: Cenggurssaa xoqqu oottidi nabbabite, woy duuqettidaagaa dooyidi nabbabiyo wode kaallite. SHemppota maaraara coo nabbabiyoogaappe Geeshsha Maxaafan odettida issi asa taarikiyaa nabbabite. Leemisuwawu, Yesuusabaa nabbabanawu Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettan Gujo Qofaa giddon A7 woykko B12 goˈettite. Gallassaa xiqisee ekettido shemppuwaa nabbabite. Geeshshaa Maxaafay xaafettido kasiyaa kaaluwan nabbabite.

  • Akeekanawu nabbabite. Wurssana xallawu cora shemppota nabbabiyoogaappe hachchi hachchi issi shemppuwaa akeekidinne wotti dentti qoppidi nabbabiyoogee daro maaddees. Hanotaa akeekite. A giddon qonccidabata yiggite. Karttaanne geeddarssanawu maaddiya harata goˈettite. Intte akeekanawu metootido, baa giishin issi qofaa pilggite. Danddayikko, intte nabbabanawu bazziyo wodeenne wotti dentti qoppanawu bazziyo wodee issi keena gido.