Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAATIYOOSA 22–23

Ubbaappe Gitatiya Naaˈˈu Azazota Azazettite

Ubbaappe Gitatiya Naaˈˈu Azazota Azazettite

22:36-39

Maatiyoosa 22:36-39 goˈettidi gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyo waanna gaasuwaa kasiyaa kaaluwan payduwaa xaafite:

  • Minettanawu

  • Nu ishantta minttettanawu

  • Goynnanawunne nuuni Yihoowa siiqiyoogaa bessanawu

Nuuni daafurido gishshawu shiiquwaappe darin goˈettokko gi qoppiyo wodekka, shiiquwaa baanawu baaxetana koshshiyoy aybissee?

Nuuni ubbaappe gitatiya naaˈˈu azazota azazettiyoogaa bessana danddayiyo hara ogeti awugeetee?