Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossay Yootiyoobaa Siya—Goˈettiyo Ogiyaa

Xoossay Yootiyoobaa Siya—Goˈettiyo Ogiyaa

Xoossay Yootiyoobaa Siya giyo brooshuree Geeshsha Maxaafaa tumaa tamaaranawu nabbabiyoogaa metootiyaageeta beettiyaaban tamaarissanawu giigiis. Kasiyaa kaallidi tobbanawu maaddiya malaatay deˈiyo akeekan giigida misileti naaˈˈu naaˈˈu sinttan deˈoosona.

Xoossay Yootiyoobaa Siya Yaatada Merinau Deˈa giyo brooshuriyan deˈiya misileti Xoossay Yootiyoobaa Siya giyo brooshuriyaagaara issi mala; shin hankkuwan guuttaa nabbabana danddayiya tamaaree nabbabanawu giigida amarida qofay deˈees. Tamaareti Xoossay Yootiyoobaa Siya giyaagaa goˈettiyo wode, aassiyaageeti darotoo hankkuwaa goˈettoosona. Tamaaretu hanotaadan tobbana danddayiyo gujo qofay deˈiyo saaxinee daro sinttatun deˈees.

Ha naaˈˈu brooshureta, eta immiyo agina gidana xayikkokka, asawu immana danddayoos. Xannaˈissiyo wode Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa qonccissanawu misileta goˈetta. Tamaaree akeekidoogaa eranawunne i ba qofaa yootanaadan oyshata oycha. Ubba sinttan tohossan deˈiya xiqiseta nabbabidi tobbite. Brooshuriyaa xannaˈissi wurssoogaappe guyyiyan, tamaaree xammaqettanaadan maaddanawu Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? woy Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii? giya maxaafaa xannaˈissite.