Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Issi issi asay Geeshsha Maxaafay wodee aadhiichidoba gees; hara asay qassi he maxaafay haˈˈikka maaddees gees. Ne qofay shin aybee?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:16, 17

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Geeshsha Maxaafan deˈiya aadhida eratetta zoree maaddiyoogaa bessiya leemisota yootees; qassi hegaa nabbabidi waati loytti goˈettanaakko qonccissees.

XOOSSAA KAWOTETTAY AYBEE?

Oyshaa: [Trakttiyaa koyro sinttaa bessa.] Ha oyshawu ne zaaroy aybee? Xoossaa Kawotettay nu wozanan deˈiyaabee? leemiso haasayee? woy saluwaa haaroo?

Xiqisiyaa: Dane 2:44; Isi 9:6

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha trakttee Xoossaa Kawotettaabaa eriyoogee nena waati maaddanaakko yootees.

GODDAA KAHUWAWU SHOOBBIYOOGAA

Xuufiyaa Immiyoogaa: Issi keehi gitabawu asaa shoobbiiddi deˈoos. [SHoobe woraqataa imma.] Kumetta alamiyan miilooniyan qoodettiya asay Yesuusa hayquwaa hassayanawunne a hayqoy nuna ay keena goˈˈiyaakko Geeshsha Maxaafaappe qoniccissiyo haasayaa siyanawu Hosppune 3, 2009n (Hosppune 11, 2017) shiiqees. SHiiqiiyo saateenne sohoy ha shoobe woraqatan qoncciis. Neeni yaanaagaa ammanettoos.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta