Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Imattata Mokkite

Imattata Mokkite

Laappune 23n, 12 miiloone woy hegaappe dariya imattati Godaa Kahuwaa nunaara bonchana giidi qoppoos. Yihooway immido wozuwaabaanne asay sinttappe demmana amarida anjjuwaabaa qonccissiya haasayay asawu gita markkatetta gidana! (Isi 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Yoh 3:16) Gidoppe attin, he baalan haratuyyo markkattiyay haasayaa haasayiya ishaa xalla gidenna. Imattata wozanappe mokkiyoogan shiiquwan deˈiya ubbati loyttidi markkattana danddayoos. (Roo 15:7) Kaallidi deˈiya amarida qofay hegawu maaddees.

  • Intte sohuwan uttidi prograamee doommanaashin naagiyoogaappe, imattatanne gubaaˈiyaara hashetiyoogaa aggidaageeta mokki ekkidi, pashkki giidi sarotite

  • Intte shoobbido eriyo uri boorasennaadan haasayissikkonne, shoobettidi yiida haratakka loytti mokkite. Imattati intte matan uttanaadan shoobbite. Yaatidi, xiqisiyaanne mazamuriyaa bessite

  • Haasayaappe simmin, i oychiyoobaa zaarite. He sohuwaa hara gubaaˈee goˈettanaadan intte gubaaˈee sohuwaara kiyiyo gishshawu wode xayikko, amarida gallassappe guyyiyan aara gayttanawu keerite. He uraa adrashaa erana xayikko, “Ha shiiquwaa xeelliyaagan ne qofaa eranawu koyays. Haroode gayttana danddayiyoo?” giidi oychana danddayeeta